Zibeton
(9Z)-Cycloheptadec-9-en-1-on

C17H30O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
15.06.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: O=C1CCCCCCC\C=C/CCCCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen