Vitamin D2

C28H44O


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Tina Weller

HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@H]2[C@]1(C)CCC\C2=C/C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen