Tropyliden

C7H8


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
07.07.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: C1C=cc=cc=C1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen