Tropinon

C8H13NO

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Lukas Pfeifer

HUWagner + JBek
LMU München
11.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CN1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen