L-Glycerin-aldehyd
S-Glycerin-aldehyd

D-Glycerin-aldehyd
R-Glycerin-aldehyd

Dihydroxyaceton

C3H6O3


Triosen

HUWagner + JBek
LMU München
05.06.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: OC[C@H](O)C=O.OC[C@@H](O)C=O.OCC(=O)CO
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen