trans-1,2-Cyclohexandiol

C6H12O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
R. Niklaus

HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: O[C@H]1CCCC[C@@H]1O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen