Thymin

C5H6N2O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
J.Tumpach

HUWagner + JBek
LMU München
02.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC1=CNC(=O)NC1=O
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p) cosmo(water)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen