e    

ThiophenC4H4S

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
18.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: S1C=CC=C1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen