L-Erythrose
(2S,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal

D-Erythrose
(2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal

C4H8O4

Erythrosen

Energetisch ung√ľnstige
Fischer-Projektion
HUWagner + JBek
LMU München
10.06.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Drehung   Stereo
   
 L-Threose
(2S,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal

D-Threose
(2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal

C4H8O4


Threosen

Energetisch ung√ľnstige
Fischer-Projektion


HUWagner + JBek
LMU München
07.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Drehung   Stereo
   
 

SMILES: OC[C@H](O)[C@H](O)C=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)C=O.OC[C@@H](O)[C@H](O)C=O.OC[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen