Tetraazaannulen 31

C26H16N8Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Harald Engel

HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CN#CC(=C/C1=C/Nc2ccccc2\N=C\C(\C=C(C#N)C#N)=C/Nc2ccccc2\N=C\1)C#N
Geometrie: Quantenchemisch DFT RB3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen