Propa-1,2-dien-1,1,3,3-tetracarbonsäuretetramethylester

C11H12O8


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Ulrich Wolf

HUWagner + JBek
LMU München
03.10.2013

Zurück zur Liste
SMILES: COC(=O)C(=C=C(C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Geometrie: Molekül Mechanik Dreiding Kraftfeld
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen