Terephthalsäure
Benzen-1,4-dicarbonsäure

C8H6O4

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
29.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen