Sucrose Saccharose Zucker


C12H22O11


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
07.06.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C12H22O11 OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O]1O
Geometrie: Kristallstruktur X-Ray
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen