Squalen

C30H50

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
02.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen