Sphingosin

C18H37NO2Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Lukas Pfeifer

HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Geometrie: Molekül Mechanik Dreiding Kraftfeld
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen