Mono-Silan

SiH4Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

 

HUWagner + JBek
LMU München
25.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: [H][Si]([H])([H])[H]
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen