PropenC3H6

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + Jubek
LMU München
21.04.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCCCCC
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen