Propanol
Propan-1-ol

C3H8O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
29.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCO
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen