Prop-2-en-1-thiol

C3H6S


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
08.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: SCC=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen