Phthalsäure
Benzen-1,2-dicarbonsäure

C8H6O4

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
30.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p) cosmo(water)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen