L-Phenylalanin
(S)-Phenylalanin
Zwitterion

C9H11NO2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
02.07.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: [NH3+][C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen