Pentan-3-ol

C5H12O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
04.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCC(O)CC
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen