Pent-1-en

C5H10


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCC=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen