Palmitinsäure
Hexadecansäure

C16H32O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Ingrid Rosso

HUWagner + JBek
LMU München
28.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen