p-Tolualdehyd


C8H8O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
27.04.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: O=Cc1ccccc1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen