Ölsäure
(9Z)-Octadec-9-ensäure

C18H34O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
T. Stratz

HUWagner + JBek
LMU München
28.06.2012

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen