Octa-1,3,5,7-tetraen

C8H10


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
18.05.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: C=C\C=C\C=C\C=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen