Morphin

C17H19NO3


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: [H][C@@]12CC3=C4C(O[C@H]5[C@@H](O)C=C[C@@H]1[C@@]45CCN2C)=C(O)C=C3
Geometrie: Molekül Mechanik Dreiding Kraftfeld
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen