Methylfluorid

Fluormethan

CH3F

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
28.04.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CF
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen