Mifegyne

C28H33NO2Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@]2(O)C#C)[C@@H]2CCC3=CC(=O)CCC3=C12
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen