Buttersäuremethylester
Methylbutyrat

C5H10O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
27.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCC(=O)OC
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen