Methylcyclohexan (Me equatorial)
stabiler

Methylcyclohexan (Me axial)
weniger stabil

C7H14


Methylcyclohexan:

equatorial und axial

 
 
 


HUWagner + JBek
LMU München
27.04.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC1CCCCC1
Geometrie: Quantenchemisch MP2/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen