Methylsulfonsäure-
methylester

C2H6O3S


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
30.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: COS(C)(=O)=O
Geometrie: Quantenmechanisch DFT B3LYP/6-31(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen