m-Chlorperbenzoesäure
mCPBA

C7H5ClO3


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Mareike Thier

HUWagner + JBek
LMU München
28.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen