Lopinavir

C37H48N4O5


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Dan-Andrei Kronberger

HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H]
(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen