Kohlensäure

H2CO3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
30.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: OC(O)=O
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p) cosmo(water)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen