s-trans-Isopren

s-cis-Isopren

C5H8
Isopren
2 KonformereHUWagner + JBek
LMU München
15.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC(=C)C=C
Geometrien 2 Konformere: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen