Isobutan

2-Methylpropan


C4H9

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
27.04.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(C)C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen