Indigo

C16H10N2O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
08.07.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2N\C1=C1\NC2=C(C=CC=C2)C1=O
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen