Imidodithiokohlensaeurederivat

C4H6N2S2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Manfred Gäng

HUWagner + JBek
LMU München
10.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CSC(SC)=NC#N
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G**
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen