Histamin

C5H9N3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Julia Bek

HUWagner
LMU München
14.11.2010

Zurück zur Liste
SMILES: NCCC1=CNC=N1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen