Hexamethylendiamin
Hexan-1,6-diamin

C6H16N2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
29.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: NCCCCCCN
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen