Hexa-1,3,5-trien

C6H8


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
16.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: C=C\C=C\C=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen