alpha-D-Fructo-furanose

beta-D-Fructo-furanose

C6H12O6


D-Fructose

AnomereHUWagner + JBek
LMU München
21.06.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: OC[C@H]1O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen