Fluorescein

C20H12O5


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
09.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=C1C=CC(O)=C2
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen