Exalton

Cyclopentadecanone

C15H28O

Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: O=C1CCCCCCCCCCCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen