Ethylidencyclohexan

C8H14


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
15.06.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC=C1CCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen