Esigsäure-ethylester
Ethylacetat

C4H8O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
10.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCOC(C)=O
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen