Ethylmethylether

C3H8O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
04.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCOC
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen