PeroxyessigsäureC2H4O3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Mathias Turberg

HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(=O)OO
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen